Regulamin

 REGULAMIN SYSTEMU SPRZEDAŻY
MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Dane kontaktowe: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (Muzeum) pl. Kopernika 1, 45-040 Opole wpisane do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Opola pod numerem RIK 5/2012, NIP: 7542965252.
 2. Niniejszy regulamin został przyjęty w trybie określonym w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 5-8 ustawy.
 3. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu a Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu sprzedaż biletów wstępu na ekspozycję stałą Muzeum (biletów) i pamiątek (gadżetów, płyt itd. wg aktualnej oferty Muzeum) będzie wykonywana za pośrednictwem systemu sprzedaży Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
 4. Serwis sprzedaży internetowej - online dostępny będzie na stronie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Zapłata dokonywana będzie na rzecz Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, zgodnie z zawartym porozumieniem między instytucjami.
 5. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przez pamiątki rozumie się wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
 6. Kasa Muzeum jest zamykana 30 minut po godzinie ostatniego wejścia na wystawę.
 7. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych. Bilet grupowy jest drukowany na 1 blankiecie biletowym dla całej grupy. Rezerwacja wstępu oraz samo wejście grupy zorganizowanej na wystawę, a także rezerwacja oferowanych przez Muzeum zajęć edukacyjnych, ze względów porządkowych wymaga uprzedniego – z wyprzedzeniem przynajmniej 1 tygodnia – przesłania do Muzeum, na adres rezerwacja@muzeumpiosenki.pl, wypełnionego i zeskanowanego formularza rezerwacji. Druk jest dostępny na stronie internetowej Muzeum w zakładce "Dla zwiedzających". Rezerwację wstępu grupy zorganizowanej traktuje się za dokonaną dopiero z momentem otrzymania przez rezerwującego maila z Muzeum potwierdzającego przyjęcie rezerwacji.
 8. Wejścia bezpłatne dla opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  • grupy zorganizowane dzieci przedszkolnych lub uczniów szkół podstawowych; grupa 15 podopiecznych - 2 opiekunów,
  • grupy zorganizowane szkolne (inne niż wymienione wyżej) lub pozaszkolne; grupa 20 podopiecznych - 1 opiekun. 
 9. Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
  1. uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów, pracownikom, służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
  2. uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  3. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej nić do ukończenia 18 roku życia;
  4. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej nić do ukończenia 18 roku życia;
  5. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej nić do ukończenia 18 roku życia;
  6. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej nić do ukończenia 18 roku życia;
  7. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  8. nauczycielom:
   • szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
   • szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
   • szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
   • uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
    • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państwa,,
    • sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
    • szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
  9. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  10. kombatantom.
 10. Bilety bezpłatne przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
  1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego , Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  2. pracownikom muzeów;
  3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
  5. dzieciom do lat 3;
  6. dziennikarzom;
  7. przewodnikom i pilotom wycieczek.
 11. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:
  • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich,
  • legitymacji emeryta-rencisty,
  • legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
  • legitymacje służbowe,
  • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,
  • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
  • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS,
  • Karta Polaka,
  • dokument potwierdzający wiek,
  • legitymacja prasowa,
  • legitymacja przewodnika, pilota wycieczek,
  • karta ISIC,
  • karta Euro 26.
 12. Osobom, którym przysługuje wstęp bezpłatny (w tym opiekunom grup zorganizowanych) wydaje się tzw. bilet zerowy.
 13. W jednym dniu tygodnia – na zasadach podanych do publicznej wiadomości na stronie Internetowej Muzeum - wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.
 14. Dyrektorowi Muzeum przysługuje prawo zwalniania z opłaty za wstęp innych niż ww. osób indywidualnych lub grup zorganizowanych. 
 15. Bilet rodzinny przysługuje rodzinie składającej się z dwóch rodziców/opiekunów prawnych i minimum jednego, a maksymalnie czwórki dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Każdemu kolejnemu dziecku tej rodziny przysługuje bilet ulgowy.
 16. Bilet roczny imienny uprawnia okaziciela, na którego dany bilet został wystawiony do nieograniczonej liczby wejść na ekspozycję stałą Muzeum – pod warunkiem wolnych miejsc w danym czasie - przez okres roku od daty wystawienia takiego biletu.
 17. Dla osób, które wykupiły bilet wstępu na ekspozycję stałą Muzeum, wstęp na wystawy czasowe Muzeum, organizowane w tym samym czasie w pomieszczeniach gdzie zlokalizowana jest ekspozycja stała, jest bezpłatny. Osoby zainteresowane wyłącznie wstępem na wystawę czasową w pomieszczeniach gdzie zlokalizowana jest ekspozycja stała ponoszą opłatę zgodnie z cennikiem. Opłaty za wstęp na wydarzenia kulturalne (inne niż wystawa czasowa) organizowane w pomieszczeniach gdzie zlokalizowana jest ekspozycja stała są ustalane odrębnie na każde wydarzenie i podawane do publicznej wiadomości przed wejściem do Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
 18. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu w przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych zwiedzających.
 19. Sprzedający: Narodowe Centrum polskiej Piosenki w Opolu (ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole, adres email: biuro@ncpp.opole.pl. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Opola pod nr RIK 1/2012 i posiada osobowość prawną. REGON: 530556075, NIP: 754-10-19-285), mail biuro@ncpp.opole.pl, telefon +48 77 451 35 75
 20. Sprzedający odpowiada za:
  • sprzedaż biletów,
  • realizację transakcji,
  • dostarczenie potwierdzenia zakupu biletów,
  • realizację zwrotów za bilety,
  • zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku
 21. Organizator: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (Muzeum) pl. Kopernika 1, 45-040 Opole wpisane do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Opola pod numerem RIK: 5/2012, NIP: 7542965252, mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl, telefon: +48 77 441 34 86.
 22. Organizator odpowiada za:
  • reklamacje uczestników § 2 ust. 17
  • zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku. 
 23. Uczestnictwo w biletowanym wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Muzeum jak również w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Muzeum, na które wstęp jest wolny oznacza nieodpłatne wyrażenie zgody na utrwalenie przez Muzeum w dowolnym formacie zapisu wizerunku uczestnika na zdjęciach/nagraniu audiowizualnym wydarzenia kulturalnego oraz na wykorzystywanie przez czas nieoznaczony tak utrwalonego wizerunku w ramach zadań statutowych Muzeum, w tym:
  • wprowadzanie wizerunku do pamięci komputerów i do sieci multimedialnych, w tym do Internetu, do innych sieci komputerowych lub teleinformatycznych jako elementu zdjęć/nagrania audiowizualnego ww. wydarzenia kulturalnego oraz przetwarzanie tego wizerunku w ww. zakresie;
  • zwielokrotnianie wizerunku w dowolnej formie, w tym cyfrowo lub drukiem w ramach i w związku ze zwielokrotnianiem zdjęć/nagrania audiowizualnego ww. wydarzenia kulturalnego;
  • nadawanie i reemitowanie, publiczne: wystawianie, odtwarzanie i wyświetlanie, a także inne, publiczne udostępnianie wizerunku – jako elementu zdjęć/nagrania audiowizualnego ww. wydarzenia kulturalnego – także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. na żądanie);
  • archiwizacja.

 

§ 2
Procedury sprzedaży biletów i pamiątek

 

 1. Warunkiem zakupu poprzez system sprzedaży online jest:
  1. biletów:
   • zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
   • wybór wydarzenia, terminu, godziny oraz ilości biletów,
   • wydruk biletu,
  2. pamiątek:
   • zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
   • wybór pamiątki do zakupu,
   • podanie dokładnych danych potrzebnych do wysyłki pamiątek:
    • imię i nazwisko,
    • ulica nr domu i mieszkania,
    • kod pocztowy, miejscowość,
    • nr telefonu,
   • wskazanie formy wysyłki pamiątek.
 2. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży biletów oraz pamiątek, w tym ich cen, można uzyskać telefonicznie pod numerami +48 77 441 34 86 oraz na stronie www.muzeumpiosenki.pl
 3. Ceny biletów i pamiątek oraz kosztów wysyłki podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Przy zakupie biletów oraz pamiątek online, płatność może być zrealizowana przelewem elektronicznym. Płatności za bilety/pamiątki obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego https://www.payu.pl. Płatność odbywa się za pośrednictwem szybkich przelewów i kart płatniczych.
 5. Płatności z tytułu złożonego zamówienia na bilety lub pamiątki, dokonać należy w przeciągu 1 godziny od utworzenia tego zamówienia. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 6. Brak przesłania potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 1 godziny przez bank, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia, a w przypadku zakupu biletów – zwolnienie wybranych biletów.
 7. Muzeum oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 8. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo na e-mail swój bilet. Należy go wydrukować i zeskanować przy wejściu na teren Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W przypadku zakupu biletów ulgowych lub woli uzyskania biletów bezpłatnych (zerowych) należy przy wejściu okazać dokument uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty.
 9. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia do Muzeum – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 10. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przelewu, pieniądze pobrane zostaną zwrócone na konto bankowe kupującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zwrotu pamiątek.
 11. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, której dane zostały określone w zamówieniu i zakupiła bilety lub pamiątki przez Internet (online).
 12. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 13. Brak możliwości zakupu biletu lub pamiątki za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza ich braku w kasie.
 14. Zwroty biletów możliwe są jedynie w przypadku nie możliwości ich wykorzystania z winy Muzeum.
 15. Wejścia do Muzeum na inną godzinę niż wskazana na bilecie, możliwe będzie tylko w przypadku wolnych miejsc.
 16. Pakowanie i wysyłka pamiątek dokonywana będzie przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
 17. 17. Osoby pragnące zgłosić reklamację proszone są o kontakt mailowy na adres muzeum@muzeumpiosenki.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Muzeum Poleskiej Piosenki Pl. Kopernika 1 45–040 Opole, albo w siedzibie Muzeum, Opole, ul. Piastowska 14A podając powód reklamacji z oznaczeniem "reklamacja". Reklamacje te rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpoznania reklamacji Muzeum powiadomi tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że zastrzegą Państwo inną formę kontaktu.
 18. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. (Dz. U. 2014r poz. 1544), sprzedaż biletów/pamiątek w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Wyjątek stanowi zakup płyt z nagraniami.
 19. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących powszechnie przepisów prawnych i ogólnie przyjętych norm społecznych.
 20. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży pamiątek (innych niż określone w art. 38 ustawy o prawach konsumenta) zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, w szczególności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie na adres Muzeum. Wskazany powyżej termin 14-dniowy na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia dostarczenia pamiątek konsumentowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 21. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pamiątek, o których mowa w pkt 20 powyżej, zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym; konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości pamiątki będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni, z pierwszeństwem zwrotu zakupionych pamiątek. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu pamiątek do Muzeum.
 22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pamiątek, o których mowa w pkt 19 powyżej, zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, jak najlepiej zabezpieczający go przed uszkodzeniem w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Muzeum.
 23. Kupujący składając zamówienie na bilety lub pamiątki dokonując transakcji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Muzeum oraz Narodowe Centrum polskiej Piosenki w Opolu (ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole, adres email: biuro@ncpp.opole.pl. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Opola pod nr RIK 1/2012 i posiada osobowość prawną. REGON: 530556075, NIP: 754-10-19-285) w celach niezbędnych dla zawarcia i wykonania zawartej umowy dotyczącej biletów/pamiątek, w tym wysyłki pamiątek.
 24. Sprawy związane ze zgodą na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną reguluje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Administratorem danych osobowych jest Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, wpisanym do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Opola pod numerem RIK 5/2012, NIP: 7542965252.
 25. Strona internetowa Muzeum i strona internetowa Narodowego Centrum Polskiej Piosenki mogą wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas składania zamówienia. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez nasz serwer na Państwa komputerze, które mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z Państwa komputera. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron internetowych. Możecie Państwo w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies we własnej przeglądarce tak aby żadne pliki cookie nie mogły być przechowywane na dysku twardym, lub aby już przechowywane pliki cookie mogły zostać usunięte.
 26. Muzeum jest uprawnione do zmiany zapisów niniejszego regulaminu z tym zastrzeżeniem, że o zamiarze i zakresie takich zmian każdorazowo uprzedzi wszystkich zainteresowanych poprzez stosowną informację w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej, co najmniej 14 dni przed terminem wejścia zmian w życie. Zmiana regulaminu w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na prawa nabyte związane z wcześniej złożonych zamówień i zawartych umów.
 27. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumentów, jakie przysługują im na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 


 

Zarządzenie  nr 6/2018

Dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 13/2017 z 1.08.2017 r. dotyczącego Regulaminu Systemu Sprzedaży Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

 § 1

Nadaje się nowe brzmienie § 1 pkt. 15 Załącznika do Zarządzenia nr 13/2017:

„Bilet rodzinny przysługuje rodzinie składającej się z dwóch rodziców/opiekunów prawnych i dwojga dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Przy zakupie biletu rodzinnego, trzecie dziecko i kolejne dzieci zwiedzające Muzeum wraz z nabywcami biletu rodzinnego są uprawnione do zakupu biletu ulgowego, bez żadnych dodatkowych zniżek. Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje prawo zakupu biletu rodzinnego, bez ograniczenia co do liczby dzieci zainteresowanych zwiedzaniem Muzeum w ramach biletu rodzinnego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, z dodatkowym upustem -10% od normalnej ceny biletu rodzinnego”.

§ 2

Pozostałe zapisy załącznika do Zarządzenia nr 13/2017 z 1.08.2017 r. pozostają bez zmian.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 r.